Waar staan we voor?


We willen ons op vier verschillende terreinen onderscheiden: levensbeschouwelijk, sociaal-maatschappelijk, kwalitatief en financieel.

KATHOLIEKE IDENTITEIT MET EEN OPEN KARAKTER
Vanuit onze katholieke identiteit willen we kinderen op weg helpen naar een levensopvatting die mens- en wereldgericht is. Op onze scholen komen kinderen, net als in de grotemensenwereld, in aanraking met veelkleurigheid en diversiteit. Leerlingen mogen bij ons zijn wie ze willen zijn en alle kinderen, van alle gezindten, zijn welkom. Op onze scholen vinden vieringen plaats, veelal samen met ouders, en worden tradities in ere gehouden. Onze identiteit blijkt ook uit een open houding naar onze medemens, respect voor andersdenkenden en een groot gevoel van saamhorigheid. We komen op voor de zwakkeren en wijzen iedere vorm van discriminatie of racisme af.

GEMEENSCHAPSZIN EN BURGERSCHAP
De overheid stuurt stevig op eigen initiatief, goed burgerschap en zelfredzaamheid. Van het onderwijs wordt verlangd om hier een bijdrage aan te leveren. Vandaar dat we belang hechten aan goed kunnen communiceren, saamhorigheid en gemeenschapszin. We leren kinderen om zich verantwoordelijk te voelen voor hun omgeving, maar ook om mee te beslissen en kritisch na te denken. Onze scholen moeten een veilige plek zijn om te oefenen met democratie en geven het goede voorbeeld, onder meer door in de schoolteams de verantwoordelijkheden laag neer te leggen.

KWALITEIT: METEN IS WETEN
Door systematisch en doelgericht te werken aan het verbeteren van de leerprestaties geven de scholen van Het Sticht vorm aan gedegen kwaliteitsbeleid. Het doel is om het onderwijs continu te verbeteren. Leerkrachten zijn in staat om leerprestaties en toets gegevens te analyseren en op basis van de uitkomsten het onderwijsaanbod aan te passen. Anders gezegd: meten is weten, zonder ons echter te verliezen in administratieve rompslomp. Om de focus op kwaliteit verder te stimuleren ondernemen we op meerdere fronten actie. Dat varieert van extra handen in de klas of het opstellen van cognitieve schoolplannen per vakgebied tot aan visitaties. Bij interne visitaties kunnen collega-leerkrachten en schooldirecteuren andere scholen om advies vragen, bijvoorbeeld als het gaat om de sociale ontwikkeling van de school in kwestie, of hoe om te gaan met hoogbegaafde leerlingen. Het intern visiteren is de afgelopen jaren in gang gezet, tot volle tevredenheid van zowel Het Sticht als van de onderwijsinspectie.

FINANCIEEL GEZOND EN TOEKOMSTBESTENDIG
Het Sticht is een financieel gezonde organisatie die zich inzet voor continuÔteit van de scholen en voor het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs, ook op de lange termijn. Het spreekt voor zich dat daar financiŽle middelen voor nodig zijn. In de eerste plaats voor onze medewerkers: ons kapitaal zijn tenslotte goed opgeleide, vakbekwame mensen die bij voorkeur een leven lang leren.
We proberen onze gebouwen zo optimaal mogelijk te benutten. Bij eventuele leegstand gaan we op zoek naar medegebruikers met een aanbod dat aansluit op de ontwikkeling van kinderen.