De missie en kernwaarden van Het Sticht

Samen scholen, samen leven

Onze missie in het kort
• We zorgen voor kwalitatief goed, uitdagend en passend onderwijs met voldoende opbrengsten voor taal en rekenen
• We dragen bij aan de brede ontwikkeling van leerlingen tot wereldburgers die
meedenken over hun omgeving en omzien naar hun naasten
• We willen een goede werkgever zijn, we zorgen voor professionaliteit en volgen de actualiteit.

In ons vorige strategisch beleidsplan stelden wij onze scholen voor als mini-maatschappijen: samenlevingen op zich, waarin kinderen en volwassenen samen werken en samen leven. Leerlingen maken op een natuurlijke, speelse manier kennis met de diversiteit en veelkleurigheid die onze huidige maatschappij kenmerkt en leren om onderlinge verschillen te waarderen en te respecteren. In ons beleid voor de komende jaren gaan we nog een stapje verder. We willen kinderen laten ontdekken wie ze zijn, zodat ze later de juiste keuzes kunnen maken. Vaardigheden als communiceren, samenwerken en kritisch leren nadenken, vinden we minstens zo
belangrijk als hun cognitieve ontwikkeling.

Tot slot: onderwijs geven doen we samen met ouders/verzorgers en alle andere partners om het kind heen.
Vandaar Samen scholen, samen leven.

Kernwaarden

Bij Samen scholen, samen leven horen de volgende kernwaarden:

SAAMHORIG
• We werken samen met iedereen om het kind heen (ouders/verzorgers, buitenschoolse
opvang, kinderopvang, Jeugdzorg, etc.) als gelijkwaardige partners
• Het verbinden van school en samenleving is een stevige basis voor wereldburgerschap
• Kinderen krijgen bij voorkeur samen onderwijs; alleen als het echt niet anders kan op een
speciale school

BEWUST
• Scholen van Het Sticht krijgen én nemen de ruimte om zich onderscheidend te profileren
• Leerlingen leiden we op tot kritische wereldburgers, die streven naar een duurzame en
vreedzame samenleving
• Duurzaamheid en alles wat daarmee samenhangt, vinden we belangrijk
• We zijn professionals, gericht op kwaliteitsverbetering en samenwerking

PROFESSIONEEL
• Bestuur en scholen van Het Sticht maken heldere keuzes in schoolontwikkeling
• Vakbekwame leerkrachten krijgen we door goed en aantrekkelijk werkgeverschap,
met continue aandacht voor (bij)scholing, carrièrekansen en verlaging van de werkdruk
• In onze financieel toekomstbestendige organisatie werken scholen intensief samen en
willen we van elkaar leren
• Onderwijskwaliteit staat hoog in het vaandel; we denken dat het altijd beter kan